Oppimaa

​Varhaiskasvatuksen, opetuksen sekä sosiaali- ja terveysalan
ammattilaisille, opiskelijoille ja esimiehille sekä vanhemmille.

Opiskelua itsenäisesti verkossa...


...keskustelua opitusta työpaikalla ...

... ja menetelmät  heti käytäntöön.

Opiskelu Oppimaassa

  • Työyhteisö opiskelee verkossa ryhmänä, keskustelee  oppimastaan viikkokokouksissa ja soveltaa opittua heti käytäntöön.
  • Oppilaitoksen opiskelijaryhmä opisk​elee ja keskustelee verkossa, vie opitun harjoitteluun tai projekteihin.
  • Itsenäinen opiskelija opiskelee verkossa, osallistuu foorumiin ja toteuttaa oman projektin.
  • Asiantuntijat kouluttajina
  • Oppimateriaali tehtävineen kaikilla heti käytössä
  • Oppimisalusta helppokäyttöinen
  • Keskustelufoorumi kaikille, parasta vertaisoppimista
  • Opintopisteet helposti, kurssi  tehtävineen edullisesti, opinto-ohjauksen voi hankkia erikseen
  • Todistus ja arviointi sähköpostiin

Tutustu kurssitarjontaan

Kurssiesittelyt tulossa

Mitä on ratkaisukeskeisyys?

Ratkaisukeskeinen ajattelu

Muksuoppi

Erityislapsi ja nepsy-valmennus

Mestariluokka

Vastuunportaat

Vanhempainkurssi

Ratkaisukeskeinen opiskeluhuolto

Ratkes-työtapa esimiestyössä

Muksuoppi terapiatyössä

Erityislapsen tarina

Ratkes-harjoituksia

Ratkes ja tiedolla johtaminen

Mediakasvatus


Ben Furman

Maiju Ahola

Tapani Ahola

Kirsi Saukkola

​Helena Lehtimäki

Tervetuloa opiskelemaan kanssamme!


Tilauskoulutukset
työyhteisöille ja oppilaitoksille

​Helena Lehtimäki
040 5629441
helena.lehtimaki at oppimaa.fi

​Itsenäinen opiskelu

Verkkokurssit  verkkokaupasta.


​Oppimaa kehittää uusia koulutussisältöjä Etelä-Karjalan LAPE-hankkeessa 2017 - 2018

​Tavoitteena on edistää hyvinvointia Etelä-Karjalassa verkkokoulutuksen avulla. Yhteistyökumppaneita ovat kaikki Etelä-Karjalan 9 kuntaa, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote sekä muut LAPE-hankekumppanit.

Yksi hankkeen keskeisiä tavoitteita on rakentaa ratkaisukeskeisyyteen liittyvää verkkokoulutusta koko Etelä-Karjalaan. Ratkaisukeskeinen toimintakulttuuri voidaan jalkauttaa kiinteäksi osaksi koko maakunnan toimintaa. Se voi koskea johtamista, verkostoissa toimimista, henkilöstön ja asiakkaiden välistä vuorovaikutusta, lasten ja nuorten keskinäistä vuorovaikutusta, vuorovaikutusta huoltajien kanssa, opiskeluhuoltoa jne .

Oppimaan verkkokurssit lähestyvät aihepiiriä monesta näkökulmasta. Näin ratkaisukeskeisyys voidaan nähdä yhtenäisenä osana koko maakunnan toimintaa myös maakunta- ja sote-uudistuksen kannalta.

Seuraavissa videoissa kerromme, millaisia hyötyjä ratkaisukeskeisyys on tuonut Lappeenrantaan.

Lappeenrannan perusopetusjohtaja Mari Routti: Miten ratkaisukeskeisyys löysi tiensä Lappeenrantaan?

Erityisopettaja Satu Harjunen​: Miten ratkaisukeskeisyys muutti toimintakulttuuria luokassa?

Perhepalveluiden johtaja Riitta Hakoma, Eksote: Miten ratkaisukeskeisyys on vaikuttanut Eksotessa?

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Marja Kosonen, Eksote: Integraatio edistää ratkaisukeskeisyyttä


Eksoten malli

Eksoten toimitusjohtaja Pentti Itkonen kertoo seuraavissa videoissa miten Eksotea on kehitetty ja miten Eksoten mallia voitaisiin hyödyntää sote-uudistuksessa.

Mitä tarkoittaa sote-integraatio?

Sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio tarkoittaa, että kaikki palvelut kootaan yhden johdon eli maakunnan alaisuuteen. Maakunnan vastuulla on integroida eli yhteensovittaa palvelut toimiviksi palvelu- ja hoitoketjuiksi.

Eksote on toteuttanut integraatiota vuodesta 2010.

Mitä tarkoittaa digitalisaatio sotessa?​

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteena on toiminnan muutos, jonka avulla parannetaan palvelujen saatavuutta ja yhdenvertaisuutta. Muutoksen tärkeä väline on digitalisaatio.

Eksote on edistänyt digitalisaatiota ja tietojohtamista sekä luonut pohjaa uusille, sähköisille palveluille perustamisestaan lähtien.

​Lähde: alueuudistus.fi

Eksoten toimitusjohtaja Pentti Itkonen​
Haastattelu Lappeenrannassa 15.6.2017
Toimittaja Helena Lehtimäki

Miten Eksotea rakennettiin?

Millainen on Eksoten malli?

Miten Eksote edistää kansalaisten hyvinvointia?

Miten Eksote kehittää integraatiota?

Millaisia olivat yhteistyön haasteet?

Miten lainsäädäntö vaikuttaa kehitystyöhön?

Miltä Eksoten tulevaisuus näyttää nyt?

Miten sotea tulisi edistää nyt?

Onko järjestäjä-tuottaja -malli vai syvempi integraatio tulevaisuuden soten perusta?

Kysymys päättäjille kesällä 2017

Tulisiko nyt kokeilla eri malleja päätöksien tueksi?


​Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE​
Oppimaan osahanke (2017-2018)
Etelä-Karjalan LAPE-hankkeen 3. kehittämiskokonaisuudessa
"Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena"

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa edistetään lasten ja nuorten hyvinvointia varhaiskasvatus-, koulu- ja oppilaitosympäristöissä. Kehittämistyöllä edistetään sekä yhteisöllistä että yksilökohtaista opiskeluhuolto- ja hyvinvointityötä.
Etelä-Karjalassa ja erityisesti Lappeenrannan kouluissa on kehitetty ratkaisukeskeistä toimintakuluttuuria jo vuodesta 2008. ​Nyt tavoitteena on jalkauttaa se kiinteäksi osaksi koko maakunnan toimintaa.

Jos ratkaisukeskeistä toimintamallia halutaan jalkauttaa koko maakuntaan, se edellyttää laajaa, jatkuvaa ja kustannustehokasta koulutusta. Se edellyttää myös ammattilaisten ja opiskelijoiden monialaisen osaamisen uudistamista ja uusia oppimateriaaleja.

Oppimaa kehittää näitä palveluja yhteistyössä Etelä-Karjalan toimijoiden kanssa. Kehittämistyö kohdistuu erityisesti alla mainittuihin toimenpiteisiin 1 ja 4.

Oppimaan LAPE-hankkeen vastaava johtaja, perusopetusjohtaja Mari Routti, Lappeenrannan kaupunki
Hankkeen tuottaja Helena Lehtimäki, Oppimaa Oy

Toimenpide 1. Vahvistetaan yhteisöllistä hyvinvointityötä sekä kehitetään sen sisältöjä ja toimintatapoja.

1.1. Vahvistetaan osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevaa toimintakulttuuria ja kehitetään yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön käytänteitä esiopetuksesta lähtien. Vahvistetaan varhaiskasvatuksen hyvinvointityötä.

1.2. Vahvistetaan toimintaa ja aikuisten sitoutumista kiusaamisen ja häirinnän ehkäisemiseksi ja niihin puuttumiseksi. Tuetaan kaverisuhteita sekä tunne- ja vuorovaikutustaitoja varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa, koulussa ja oppilaitoksissa.

1.3. Laaditaan oppilaitoskohtaisen opiskeluhuoltoryhmän paikallinen ja kansallinen työskentelymalli koulutusasteittain, esiopetus mukaan lukien.

Toimenpide 2. Syvennetään yksilökohtaisen opiskeluhuoltotyön sisältöjä ja kehitetään toimintatapoja

Toimenpide 3. Kehitetään kansallisesti sähköisiä palveluja ja työtapoja sekä tuetaan niiden käyttööottoa varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, koulun ja oppilaitosten työn tueksi

Toimenpide 4. Tunnistetaan yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen työhön liittyviä osaamistarpeita ja järjestetään tarvittavaa koulutusta.

ALUSTAVAT ​TYÖPAKETIT

KEHITYSTYÖ, KYSELYT  JA UUTISVIDEOT
- alatyöryhmissä tarvekartoitusta ja yhteistä kehittämistä
- verkkokyselyitä

- uutisvideoita
- koko hankkeen ajan

KOULUTUSPILOTIT
- pilottien toteutus kentän tarpeiden mukaan
- syksyn 2017 pilotit
- kevään 2018 pilotit
- mahdolliset uudet kurssit

TIEDOTTAMINEN JA JUURRUTTAMINEN
- syksy 2018
- raportointi
- viestintäkampanja


Helena Lehtimäki toimitusjohtaja, vastaava päätoimittaja

Oppimaa Oy (2427713-5)
00370 Helsinki

Laskutustiedot:
OVT-tunnus 003724277135
Operaattori 003721291126 (Maventa)
Välittäjän tunnus DABAFIHH

© Oppimaa Oy