Oppimaa

Varhaiskasvatuksen, opetuksen sekä sosiaali- ja terveysalan
ammattilaisille, opiskelijoille ja esimiehille sekä vanhemmille.

Näin työyhteisö opiskelee Oppimaassa

Opiskelua itsenäisesti verkossa...


​...keskustelua opitusta työpaikalla ...

... ja menetelmät  heti käytäntöön.

Opiskelu Oppimaassa

  • Työyhteisö opiskelee verkossa ryhmänä, keskustelee  oppimastaan viikkokokouksissa ja soveltaa opittua heti käytäntöön.
  • Oppilaitoksen opiskelijaryhmä opisk​elee ja keskustelee verkossa, vie opitun harjoitteluun tai projekteihin.
  • Itsenäinen opiskelija opiskelee verkossa, osallistuu foorumiin ja tarvittaessa toteuttaa oman projektin.
  • Asiantuntijat kouluttajina
  • Oppimateriaali tehtävineen kaikilla heti käytössä
  • Oppimisalusta helppokäyttöinen
  • Keskustelufoorumi kaikille, parasta vertaisoppimista
  • Opintopisteet helposti, kurssi  tehtävineen edullisesti, opinto-ohjauksen voi hankkia erikseen
  • Todistus ja arviointi sähköpostiin

Tutustu lähemmin Oppimaan koulutuspalveluihin täällä.

Tutustu kurssitarjontaan

Varhaiskasvatus ja alkuopetus

Tämä kurssikokonaisuus tarjoaa varhaiskasvatuksen ammattilaisille ja alan opiskelijoille monipuolisen oppimateriaalin toimintakulttuurin kehittämiseen. Kursseihin tuotetaan myös lisämateriaaleja, joista tiedotetaan rekisteröityneille opiskelijoille.

Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri toimii johdantokurssina ratkaisukeskeiseen ajatteluun varhaiskasvatuksessa. Siinä esittelemme Lappeen päiväkodin toimintaa ja ratkaisuja.

Lapsen kohtaaminen ratkaisukeskeisesti - kurssilla Kirsi Saukkola käy läpi ratkaisukeskeisen nepsy-valmennuksen perusteet.

 Muksuoppi  -kurssilla Ben Furman esittelee taitojen oppimiseen ja valmennukseen soveltuvan ratkaisukeskeisen  menetelmän, jota voi toteuttaa yhden lapsen tai ryhmän kanssa.

Muksuoppi asiakastyössä -kurssilla Maija-Riitta Hirvonen kertoo käytännön esimerkkejä Muksuopin soveltamisesta asiakastyössä lapsen ja perheen kanssa. 

Vanhempainkurssi tarjoaa vanhemmille työkaluja lasten kasvatukseen. Sitä voi hyödyntää samaan aikaan kun lapsi opettelee taitoja Muksuopin avulla.

Mediakasvatus 1 -verkkokurssi esittelee päiväkodin mediakasvatuksen perusteita ja esimerkkejä sen toteutuksesta useasssa päiväkodissa. 

Perusopetus

Perusopetuksen kurssikokonaisuus tarkastelee ratkaisukeskeistä toimintakulttuuria koulun ja opiskeluhuollon näkökulmasta.

Hyvinvoiva koulu -kurssi esittelee Lappeen päiväkotikoulun ratkaisukeskeistä toimintakulttuuria, jota on kehitetty usean vuoden ajan.

Lapsen kohtaaminen ratkaisukeskeisesti esittelee nepsy-valmennuksen perusteet ja se sopii  mainiosti seuraavaksi kurssiksi.

Mestariluokka on Maiju Aholan kehittämä opettajan työkalu, jolla luodaan luokkaan hyvä luokkahenki.

Vastuunportaat-kurssi esittelee menetelmän, jolla lapsi tai nuori saadaan ottamaan vastuu väärintekemisestään. Tapani Ahola käy läpi menetelmän teorian ja Maiju Ahola kertoo, miten sitä sovelletaan koulumaailmassa.

Hyvinvoinnin edistäminen -kurssin sisältöjä tuotetaan yhteistyössä Eksoten, varhaiskasvatuksen ja opetustoimen kanssa. Tavoitteena on edistää hyvinvointia koko maakunnassa.​  Sisältöpäivitys käynnissä.

Ratkaisukeskeinen esimiestyö

Esimiehille suunnatun verkkokoulutuksen tavoitteena on esitellä kasvatus-, opetus- ja sote-alan toimijoille toimintakulttuuriin liittyviä perusteita, menetelmiä ja hyviksi todettuja toimintamalleja.

Oppimaa Uutiset on maksuton uutiskanava, joka on suunnattu valtakunnalliseen levitykseen.

Hyvinvoinnin edistäminen -kurssia rakennetaan yhteistyösä Eksoten, varhaiskasvatuksen ja opetustoimen kanssa koko maakunnan näkökulmasta.

Johdatus ratkaisukeskeiseen ajatteluun -kurssi esittelee teoriapohjaa, josta on hyötyä ratkaisukeskeisen toimintakulttuurin kehittämistyössä.​ 

Näin suoritat opintopisteitä

Oppimaa kehittä​ä koulutussisältöjä Etelä-Karjalan LAPE-hankkeessa 2017 - 2018

​Seuraavissa videoissa kerromme, millaisia hyötyjä
ratkaisukeskeisyys on tuonut Lappeenrantaa

Lappeenrannan perusopetusjohtaja Mari Routti: Miten ratkaisukeskeisyys löysi tiensä Lappeenrantaan?

Erityisopettaja Satu Harjunen​:
Miten ratkaisukeskeisyys muutti toimintakulttuuria luokassa?

​Lappeenrann​an varhaiskasvatusjohtaja Päivi Virkki:
Mitä on lapsen osallisuus?

Perhepalveluiden johtaja Riitta Hakoma, Eksote: Miten ratkaisukeskeisyys on vaikuttanut Eksotessa?

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Marja Kosonen, Eksote: Integraatio edistää ratkaisukeskeisyyttä

Tervetuloa opiskelemaan kanssamme!

Ben Furman

​Marja Kosonen

​Pentti Itkonen

​Riitta Paakki

Maiju Ahola

​Mari Routti

​Heli Puhakainen

Riikka Qvintus

Tapani Ahola

​Päivi Virkki

​Ville Laivamaa

Marika Haapalainen

Kirsi Saukkola

Riitta Hakoma

​Satu Harjunen

Hannele Kokkonen

​Helena Lehtimäki

Tuula Partanen

​Tiina Vormisto

​Laura Saukko


Tilauskoulutukset
työyhteisöille ja oppilaitoksille

​Helena Lehtimäki
040 5629441
helena.lehtimaki at oppimaa.fi

​Itsenäinen opiskelu

Verkkokurssit  verkkokaupasta.


Eksoten malli

Eksoten toimitusjohtaja Pentti Itkonen kertoo seuraavissa videoissa miten Eksotea on kehitetty ja miten Eksoten mallia voitaisiin hyödyntää sote-uudistuksessa.

Mitä tarkoittaa sote-integraatio?

Sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio tarkoittaa, että kaikki palvelut kootaan yhden johdon eli maakunnan alaisuuteen. Maakunnan vastuulla on integroida eli yhteensovittaa palvelut toimiviksi palvelu- ja hoitoketjuiksi.

Eksote on toteuttanut integraatiota vuodesta 2010.

Mitä tarkoittaa digitalisaatio sotessa?​

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteena on toiminnan muutos, jonka avulla parannetaan palvelujen saatavuutta ja yhdenvertaisuutta. Muutoksen tärkeä väline on digitalisaatio.

Eksote on edistänyt digitalisaatiota ja tietojohtamista sekä luonut pohjaa uusille, sähköisille palveluille perustamisestaan lähtien.

​Lähde: alueuudistus.fi

Eksoten toimitusjohtaja Pentti Itkonen​
Haastattelu Lappeenrannassa 15.6.2017
Toimittaja Helena Lehtimäki

Miten Eksotea rakennettiin?

Millainen on Eksoten malli?

Miten Eksote edistää kansalaisten hyvinvointia?

Miten Eksote kehittää integraatiota?

Millaisia olivat yhteistyön haasteet?

Miten lainsäädäntö vaikuttaa kehitystyöhön?

Miltä Eksoten tulevaisuus näyttää nyt?

Miten sotea tulisi edistää nyt?


​Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE​
Oppimaan osahanke (2017-2018)
Etelä-Karjalan LAPE-hankkeen 3. kehittämiskokonaisuudessa
"Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena"

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa edistetään lasten ja nuorten hyvinvointia varhaiskasvatus-, koulu- ja oppilaitosympäristöissä. Kehittämistyöllä edistetään sekä yhteisöllistä että yksilökohtaista opiskeluhuolto- ja hyvinvointityötä.
Etelä-Karjalassa ja erityisesti Lappeenrannan kouluissa on kehitetty ratkaisukeskeistä toimintakuluttuuria jo vuodesta 2008. ​Nyt tavoitteena on jalkauttaa se kiinteäksi osaksi koko maakunnan toimintaa.

Jos ratkaisukeskeistä toimintamallia halutaan jalkauttaa koko maakuntaan, se edellyttää laajaa, jatkuvaa ja kustannustehokasta koulutusta. Se edellyttää myös ammattilaisten ja opiskelijoiden monialaisen osaamisen uudistamista ja uusia oppimateriaaleja.

Oppimaa kehittää näitä palveluja yhteistyössä Etelä-Karjalan toimijoiden kanssa. Kehittämistyö kohdistuu erityisesti alla mainittuihin toimenpiteisiin 1 ja 4.

Oppimaan LAPE-hankkeen vastaava johtaja, perusopetusjohtaja Mari Routti, Lappeenrannan kaupunki
Hankkeen tuottaja Helena Lehtimäki, Oppimaa Oy

Toimenpide 1. Vahvistetaan yhteisöllistä hyvinvointityötä sekä kehitetään sen sisältöjä ja toimintatapoja.

1.1. Vahvistetaan osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevaa toimintakulttuuria ja kehitetään yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön käytänteitä esiopetuksesta lähtien. Vahvistetaan varhaiskasvatuksen hyvinvointityötä.

1.2. Vahvistetaan toimintaa ja aikuisten sitoutumista kiusaamisen ja häirinnän ehkäisemiseksi ja niihin puuttumiseksi. Tuetaan kaverisuhteita sekä tunne- ja vuorovaikutustaitoja varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa, koulussa ja oppilaitoksissa.

1.3. Laaditaan oppilaitoskohtaisen opiskeluhuoltoryhmän paikallinen ja kansallinen työskentelymalli koulutusasteittain, esiopetus mukaan lukien.

Toimenpide 2. Syvennetään yksilökohtaisen opiskeluhuoltotyön sisältöjä ja kehitetään toimintatapoja

Toimenpide 3. Kehitetään kansallisesti sähköisiä palveluja ja työtapoja sekä tuetaan niiden käyttööottoa varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, koulun ja oppilaitosten työn tueksi

Toimenpide 4. Tunnistetaan yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen työhön liittyviä osaamistarpeita ja järjestetään tarvittavaa koulutusta.

ALUSTAVAT ​TYÖPAKETIT

KEHITYSTYÖ, KYSELYT  JA UUTISVIDEOT
- alatyöryhmissä tarvekartoitusta ja yhteistä kehittämistä
- verkkokyselyitä

- uutisvideoita
- koko hankkeen ajan

KOULUTUSPILOTIT
- pilottien toteutus kentän tarpeiden mukaan
- syksyn 2017 pilotit
- kevään 2018 pilotit
- mahdolliset uudet kurssit

TIEDOTTAMINEN JA JUURRUTTAMINEN
- syksy 2018
- raportointi
- viestintäkampanja


Helena Lehtimäki toimitusjohtaja, vastaava päätoimittaja

Oppimaa Oy (2427713-5)
00370 Helsinki

Laskutustiedot:
OVT-tunnus 003724277135
Operaattori 003721291126 (Maventa)
Välittäjän tunnus DABAFIHH

© Oppimaa Oy