Lopputentti ja todistus

Ole hyvä ja rekisteröidy kurssi ennen tämän tehtävän suorittamista.
 1. Lapsivaikutusten arvioinnin keskeisenä tarkoituksena on saada lisää tietoa päätöksenteon perustaksi
 2. Julkishallinnon päätöksenteossa vaikutuksia arvioidaan nykyisin säännönmukaisesti myös pitkällä aikavälillä.
 3. Tutkimuksen mukaan ennaltaehkäiseviin toimiin suunnatut säästöt voivat lisätä kustannuksia.
 4. Syrjimättömyysperiaate sisältään syrjinnän kiellon myös lapsen vanhempien ja muiden huoltajien ominaisuuksien perusteella.
 5. Lapsen oikeudessa kehittymiseen on kysymys vain pitkästä aikavälistä eli lapsen oikeudesta tulla täysivaltaiseksi aikuiseksi.
 6. Lasten näkemysten kunnioittaminen tarkoittaa, että päätösvalta asiassa siirretään lapsille.
 7. Lapsivaikutusten arvioinnissa tulee kuulla lapsia.
 8. Lapsivaikutuksia arvioinnin tueksi on saatavilla useamman organisaation julkaisemia oppaita.
 9. Lapsivaikutusten arviointi on osa organisatoristen vaikutusten arviointia.
 10. Lapsivaikutusten arviointi on niin uusi asia, ettei sitä ole vielä juurikaan ehditty toteuttaa.
 11. Lapsivaikutusten arviointia saatetaan vastustaa sillä perusteella, että sen ajatellaan lisäävän työtä.
 12. Kunnassa tarvitaan lapsivaikutusten arviointia varten arviointiyksikkö.
 13. Lapsivaikutusten arviointi johtaa yleensä siihen, ettei nykytilaan voida tehdä muutoksia.
 14. Lapsivaikutusten arvioinnilla saadaan nostettua esiin pidemmän aikavälin vaikutuksia.
 15. Hyvinvointivaikutusten ja taloudellisten vaikutusten arviointi ovat ristiriidassa keskenään.
 16. Lapsivaikutusten arvioinnissa tarkastellaan vaikutuksia kokonaisvaltaisesti lasten hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen.
 17. Lapsivaikutusten arvioinnissa on tärkeä tunnistaa arvioitavaan asiaan liittyvä lainsäädäntö.
 18. 2.Terveydenhuoltolaki edellyttää myös lapsiin kohdistuvien vaikutusten arviointia.
 19. Lapsivaikutusten arvioinnissa korostuu yksin tekeminen.
 20. Ylimmän johdon sitoutuminen arviointien tekemiseen on tärkeää.
 21. Lapsivaikutusten arviointiin tulee olla erityinen syy.
 22. Lapsivaikutusten arviointi rajautuu vain sellaisiin asioihin, jotka koskevat suoraan lapsia.
 23. Lapsivaikutusten arviointi voidaan toteuttaa monella tapaa.
 24. 2Palveluverkkoa koskevassa lapsivaikutusten arvioinnissa riittää suppea arviointi.
 25. Arvioinnissa tarvitaan usein moniammatillista osaamista.
 26. Lasten ja nuorten kuuleminen on tärkeä osa lapsivaikutusten arviointia.
 27. Lasten ja nuorten kuulemistilaisuus kannattaa järjestää kunnantalon auditoriossa.
 28. Lapsivaikutusten arviointi on päätösvallan luovuttamista lapsille ja nuorille.
 29. Lasten ja nuorten osallistamisella voidaan tukea demokratiakasvatusta.
 30. Kaikki vaikutukset ovat keskenään samanarvoisia.
 31. Analyysissa tulee punnita eri vaikutusten merkittävyyttä.
 32. Lapsivaikutusten arvioinnin avulla voidaan edistää lasten keskinäistä yhdenvertaisuutta.
 33. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen tulee arvioinnissa kiinnittää erityistä huomiota.
 34. Vaikutukset ovat samanlaisia kaikkiin lapsiin.
 35. Lapsivaikutusten arvioinnin avulla voidaan tarkastella päätöksiä pidemmästä perspektiivistä kuin ilman sitä.
 36. Lapsen edun ensisijaisuuden periaate edellyttää sen osoittamista, miten lapsen etua on arvioitu kyseisessä tapauksessa.
 37. Lapsivaikutusten arviointi on väline lasten etujen selvittämiseen.
 38. Tehtyä lapsivaikutusten arviointia ei voi enää jälkikäteen täydentää.
 39. Tehtyä lapsivaikutusten arviointia ei kannata julkaista verkossa.
 40. Lapsivaikutusten arviointi on yksi väline lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuuksien parantamiseen.
 41. Arvioinnin tuloksia ovat johtopäätökset ja suositukset päätöksentekoa varten.
 42. Lapsivaikutusten arviointi tarjoaa mahdollisuuden lisätä päätöksenteon avoimuutta.
 43. Lapsivaikutusten arvioinnin tulokset kannattaa aina esittää Excel-taulukkona.
 44. Ennakkovaikutusten arvioinnista ei ole juurikaan hyötyä seuranta-arvioinnin tekemisessä.
 45. Vaikutusten arviointi edistää tehokasta julkisten varojen käyttöä.
Takaisin: Lopputentti ja todistus