Lämmitellään

Käännetään ongelmat tavoitetaidoiksi

Tavoitteet

  • muutetaan ongelman tai tilanteen tarkastelun näkökulmaa
  • mietitään ja kuvataan asiat, jotka ilmentävät ei-toivottua käyttäytymistä
  • etsitään epätoivottua toimintaa vastaavat hyvät taidot
  • tavoiteltavien uusien taitojen kautta saadaan esille Mestariluokka-hankkeen tavoitteet
  • sovitaan yhdessä oppilaiden kanssa päätavoitteesta (Mestariluokka) sekä siihen johtavista tavoitetaidoista (opeteltavat taidot)

Koululuokan ei-toivotun käyttäymisen ongelmaan tai vallitsevan tilanteen parantamiseen voidaan luoda entistä myönteisempi lähestymistapa, kun muutetaan ongelman tarkastelunäkökulmaa. Ongelman myönteisempi tulkintatapa ei kuitenkaan vähennä sen vakavuutta tai poista sen olemassaoloa. Uudenlainen näkökulma avaa mahdollisuuksia nähdä uusia ratkaisuehdotuksia sen sijaan, että takerruttaisiin ongelman taustalla oleviin syihin tai oppilaiden vähemmän toivottuun käyttäytymiseen.

Lasten kiinnostuksen herättäminen ja projektin käynnistäminen

Mestariluokka-projekti aloitetaan tavallisesta päivärutiinista poikkeavalla yhteisellä kokoontumisella. Huomiota herättävällä aloituksella saadaan lapset innokkaina mukaan tavoitteiden suunnitteluun. Arjesta poikkeava hetki tekee alkavasta projektista merkityksellisen ja kiinnostavan.

Maiju kertoo seuraavassa videossa yhden esimerkin omasta opettajantyöstään. Hän oli silloin varsin levottoman 2. luokan opettajana ja päätti käynnistää heidän kanssaan Mestariluokka-projektin.

Miten käynnistin Mestariluokka-projektin opettajana koulumme 2. luokalla?

Takaisin: Maiju Ahola: Mestariluokka 3 op > 2. Menetelmän haltuunotto

Vastaa