Lapsen oikeudet -koulutuspilotti

Ehdotus Jyväskylän yliopiston hankkeeksi osana Keski-Suomen maakunnan LAPE-hankesuunnitelmaa

​Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE on hallituksen kärkihanke, jossa rakennetaan muutosta kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita sekä lapsen oikeuksia vahvistavaa toimintakulttuuria lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin sekä heidän omien voimavarojensa vahvistamiseksi. Ohjelma on osa lapsen oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen eli Lapsen oikeuksien sopimuksen täytäntöönpanoa Suomessa.

Lapsen oikeuksiin perustuvan muutoksen rakentaminen edellyttää ammattilaisten ja opiskelijoiden monialaisen osaamisen uudistamista ja uusia oppimateriaaleja.

Lapsen oikeudet -koulutuspilotti

Jyväskylän yliopisto on halukas toteuttamaan Keski-Suomen LAPE-hankkeessa Lapsen oikeudet -koulutuspilotin, jonka puitteissa tuotetaan laaja oppimateriaalituotanto. Se tukee LAPE-ohjelman tavoitteita ja sen tuotannossa hyödynnetään yliopiston asiantuntijuutta, verkostoja ja eEducation-hankkeen tuloksia.

Mitä eEducation on?

eEducation on Jyväskylän yliopiston opetuksen kehittämihanke. Painopiste on joustavien ja pedagogisesti laadukkaiden oppimismahdollisuuksien kehittämisessä.

eEducation-hankkeen tavoitteena on luoda opiskelijoille monimuotoisia, interaktiivisia ja oppijalähtöisiä, tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäviä opetuksen ja oppimisen ympäristöjä. Tärkeitä periaatteita ovat yhdessä oppiminen, hyvien käytänteiden välittäminen ja erityisesti tutkimukseen perustuva kehittäminen.

Video: eEducation 2014-2015 Jyväskylän yliopistossa

​Koulutuspilotin toteutus

Koulutuspilotin tarkoituksena on tuottaa monipuolista verkko-opetusmateriaalia, joka liittyy LAPE-hankkeen muutoskokonaisuuteen.  1) Lapsen oikeuksia ja tietoperusteisuutta vahvistava toimintakulttuuri ja 2) Lapsi- ja perhelähtöiset palvelut

Oppimateriaaleja tuotetaan alla olevista aihepiireistä LAPE-hankkeen ja sote-uudistuksen etenemistä seuraten. Keskeinen työkalu on asiantuntijoiden videohaastattelu. Asiantuntijoina toimivat ministeriöiden, maakuntien, kuntien ja järjestöjen edustajat sekä oppilaitosten opetushenkilökunta ja kentällä toimivat ammattilaiset.   Haastattelujen avulla saadaan ajantasaista tietoa, jota voidaan helposti päivittää. 

Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset

 • Lapsen oikeuksien sopimuksen esittely
 • lapsivaikutukset, lapsibudjetointi
 • lapsenoikeusperustainen toimintakulttuuri
 • indikaattorit toimintakulttuurin lapsenoikeusperustaisuuden arvioimiseksi ja seuraamiseksi
 • monialaisen osaamisen uudistaminen

Lasten ja perheiden hyvinvointi

 • Materiaalinen elintaso
 • Kasvuympäristön turvallisuus
 • Terveys
 • Koulu ja oppiminen
 • Perhe, vapaa-aika ja osallisuus
 • Valtion, maakuntien ja kuntien tarjoama tuki ja suojelu

Koulutuspilotti jalkauttaa LAPE:n ja sote-uudistuksen toimintamalleja opetukseen ja kentälle

Koulutuspilotin tavoitteena on luoda monialainen verkkokoulutusmateriaali, jonka avulla jalkautetaan LAPE-ohjelman ja sote-uudistuksen edellyttämiä uusia toimintamalleja sekä opetukseen että kentälle. Materiaaleja voidaan jakaa myös päättäjille päätöksenteon tueksi.

Kohderyhmä

 • opetus-, sosiaali- ja terveysala
 • yliopistot, amk:t ja ammattilliset oppilaitokset
 • ammattilaiset ja opiskelijat
 • päättäjät

Kumppanuus

 • Hankkeen vetäjä: Jyväskylän yliopisto / Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta ja Liikuntatieteellinen tiedekunta
 • Keski-Suomen LAPE-hankekonsortio
 • muut oppilaitokset
 • maakunta, kunnat
 • Järjestöt: Unicef, MLL, LSKL, THL, lapsiasiavaltuutettu jne

Tuotanto

 • suunnittelu ja toimitustyö: toimittaja Helena Lehtimäki yhteistyössä yliopiston kanssa
 • kuvaus- ja editointitiimi
 • oppimateriaalin julkaisu verkossa: Verkkokurssikone-julkaisualusta
 • materiaalien oikeuksien siirto Jyväskylän yliopistolle

Jyväskylän yliopistolle uusia ja helposti päivitettäviä opetustuotteita

Koulutuspilotissa tuotettujen materiaalien oikeudet siirretään Jyväskylän yliopistolle, minkä jälkeen yliopisto voi rakentaa niistä opetussunnitelmiin soveltuvia opintokokonaisuuksia yliopisto-opetukseen, avoimen yliopiston tarjontaan ja täydennyskoulutukseen.

Tulokset

Pilotoitu Lapsen oikeudet -oppimateriaali Keski-Suomen koulutustarpeisiin sekä yliopiston opetukseen että täydennyskoulutukseen. Mahdollisuus myös valtakunnalliseen levitykseen.

Ehdotuksen jatkokehittely

Toivon, että voimme jatkaa hankkeen kehittelyä yhdessä eteenpäin.

Helena Lehtimäki
toimittaja, tuottaja

Oppimaa Oy

040 5629 441

helena.lehtimaki at oppimaa.fi​


Helena Lehtimäki