Tuen tarkistaminen

Tuen tavoitteena tukea lasta ja nuorta elämässä

Rehtori Jukka Mielikäinen: Kolmiportaisen tuen tavoitteet

Siirtyminen esiopetukseen

Mikäli lapsi on saanut tehostettua tai erityistä tukea varhaiskasvatuksessa, tuen tarve tarkistetaan esiopetusta edeltävänä keväänä. Hänelle tehdään pedagoginen arvio tai selvitys, joiden perusteella arvioidaan, millaista tukea lapsi tulee tarvitsemaan esiopetuksessa. Ennen erityisen tuen päätöksen tekoa huoltajia kuullaan.

Siirtyminen ensimmäiselle vuosiluokalle

Esiopetuksessa tehostettua tai erityistä tukea saavien lasten tuen tarve arvioidaan esiopetusvuoden keväällä. Heille tehdään tarvittaessa pedagogiset arviot tai selvitykset ja niiden perusteella arvioidaan tuen jatkuvuutta ja riittävää tukea perusopetukseen. Jos lapsi ei enää tarvitse erityistä tukea, hän siirtyy tehostetun tuen piiriin.

Mikäli erityinen tuki jatkuu, oppilaan opetuksen ja tuen järjestämisestä tehdään hallinnollinen erityisen tuen päätös, joka koskee 1.–2. vuosiluokkaa. Ennen erityisen tuen päätöksen tekoa huoltajia kuullaan.

Siirtyminen kolmannelle vuosiluokalle

Mikäli oppilaalle on annettu erityistä tukea, tuen tarve tarkistetaan 2. vuosiluokan keväällä. Hänelle tehdään pedagoginen selvitys, jonka perusteella arvioidaan onko erityistä tukea tarpeen jatkaa. Jos tarvetta ei ole, erityisen tuen lopettamisesta tehdään päätös. Ennen päätöksen tekoa huoltajille varataan mahdollisuus tulla kuulluksi.

Siirtyminen seitsemännelle vuosiluokalle

Kaikkien erityistä tukea saavien oppilaiden tuen tarve arvioidaan 2. luokan kevään tapaan myös 6. luokan keväällä. Heille tehdään pedagogiset selvitykset, joiden perusteella arvioidaan, onko tukea tarpeen jatkaa ja mikä olisi paras tapa järjestää oppilaan opetus. Mikäli oppilas ei enää tarvitse erityistä tukea, hän saa tehostettua tukea.

Erityisen tuen oppilaiden tuki 7.-9. -luokille valmistellaan 6. luokan aikana tiiviissä yhteistyössä tarvittavien tahojen kanssa huomioiden tulevan opetuksen ominaispiirteet. Erityisen tuen päätöstä tehtäessä tai tarkistettaessa oppilaan huoltajille varataan aina mahdollisuus tulla kuulluksi asiassa.

Siirtyminen perusopetuksesta toisen asteen opintoihin

9. luokalla erityisen tuen pienryhmissä opiskelevien oppilaiden ammatin ja jatkokoulutuspaikan valintaa valmistellaan erityisen huolellisesti. Oppilaat käyvät tutustumassa ammattiopiston eri opintolinjoihin ja erilaisiin työpaikkoihin.

Erityisen tuen piirissä olevat oppilaat voivat hakea ammatillisen koulutukseen niin sanotun harkintaan perustuvan haun kautta. Ammattiopisto täyttää osan oppilaspaikoista harkintaan perustuvan haun kautta hakevilla opiskelijoilla, joiden oppilasvalinnat valmistellaan yksilöllisesti. Opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot siirretään lakiin perustuen toisen asteen oppilaitoksiin. Jos oppilas jää ilman jatko-opintopaikkaa, huolehditaan ohjauksesta erilaisten palveluiden piiriin.

Miten huoltajat voivat varmistaa,
että lapsi saa tarvittavan tuen?

Rehtori Jukka Mielikäinen: Miten varmistetaan tuen saaminen?

  • Huoltajat voivat tiedustella, onko koulun rehtori tai apulaisrehtori läsnä tuen suunnittelupalavereissa.
Takaisin:

Vastaa