Tehostetun tuen prosessi

Oppilaalla on oikeus tarvitsemaansa tukeen.

Rehtori Jukka Mielikäinen: Tehostetun tuen prosessi ja pedagoginen arvio

Pedagoginen arvio

Tehostetun tuen aloittaminen perustuu oppilaan opettajan tai opettajien laatimaan pedagogiseen arvioon. Arvio laaditaan yhteistyössä oppilashuollon henkilöstön kanssa. Laatimisessa käytetään myös muita asiantuntijoita, etenkin silloin, kun on kyse oppilaan hyvinvointiin ja kokonaiskehitykseen liittyvistä haasteista.

Yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa on tärkeää tuen tarpeiden selvittämisen, tuen suunnittelun ja onnistuneen toteuttamisen kannalta.

Pedagogisessa arviossa kuvataan kirjallisesti:

  • oppilaan tilanne ratkaisukeskeisesti ja kokonaisuutena
  • oppilaan kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tilanne kokonaisuutena
  • oppilaan saama yleinen tuki ja arvio sen vaikutuksista
  • oppilaan oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet
  • arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, oppilashuollollisilla tai muilla tukijärjestelyillä oppilasta tulisi tukea
  • oppimisen tavoitteet kuvataan oppimissuunnitelmassa 

Tehostetun tuen oppimissuunnitelma

Rehtori Jukka Mielikäinen: Tehostetun tuen oppimissuunnitelma

Tehostetun tuen oppimissuunnitelma

Oppimissuunnitelman tavoitteena on turvata oppilaalle hyvät edellytykset edetä opinnoissaan. Suunnitelma lisää opettajien tietoisuutta oppilaan tilanteesta ja helpottaa siten kunkin opettajan oman työn suunnittelua sekä opettajien keskinäistä että huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä.

Oppimissuunnitelmaa käytetään tehostetun tuen aikana ja sitä voidaan käyttää myös osana yleistä tukea.

Tehostetun tuen oppimissuunnitelma perustuu pedagogiseen arvioon. Se on suunnitelma oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin etenemisestä, siinä tarvittavista opetusjärjestelyistä sekä oppilaan tarvitsemasta tuesta.

Oppimissuunnitelmassa kuvataan oppimisen tavoitteita. Oppilaan tilanteen kuvailu tapahtuu pedagogisessa arviossa.

Oppimissuunnitelma antaa pohjan myös oppilaan edistymisen arvioinnille. Se on kirjallinen, hyväksyttyyn opetussuunnitelmaan perustuva pedagoginen asiakirja.

Oppimissuunnitelman laatiminen

Oppimissuunnitelman laatimiseen osallistuvat opettajat yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa, sekä tarvittaessa myös muut asiantuntijat. Oppilaan osuus suunnittelussa kasvaa, kun siirrytään perusopetuksen ylemmille luokille.

Suunnitelman tarkoituksena on myös, että oppilas oppii vähitellen ottamaan vastuuta opiskelustaan ja saa oppimiseensa enemmän tavoitteellisuutta.

Huoltaja saa suunnitelmasta itselleen tietoa ja voi siten paremmin tukea lastaan.

Oppiaineen oppimäärää ei voida yksilöllistää pelkän oppimissuunnitelman avulla, vaan silloin edellytetään erityisen tuen päätöstä.

Takaisin: Yksityinen: PERHEIDEN Oppimaa > Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Vastaa