Pedagoginen arvio ja oppimissuunnitelma

Pedagoginen arvio
tehostettua tukea varten

Tehostetun tuen aloittaminen perustuu pedagogiseen arvioon, jossa kuvataan

  • oppilaan kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tilanne kokonaisuutena
  • oppilaan saama yleinen tuki ja arvio sen vaikutuksista
  • oppilaan oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet
  • arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, oppilashuollollisilla tai muilla tukijärjestelyillä oppilasta tulisi tukea

Oppilaan opettaja tai opettajat laativat yhdessä kirjallisen pedagogisen arvion. Tarvittaessa arvion laatimisessa käytetään myös muita asiantuntijoita, etenkin silloin kun on kyse oppilaan hyvinvointiin ja kokonaiskehitykseen liittyvistä ongelmista. Tarpeiden selvittämisen, tuen suunnittelun ja onnistuneen toteuttamisen kannalta yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa erittäin tärkeää.

Rehtori Jukka Mielikäinen: Mitä tarkoittavat pedagoginen arvio ja oppimissuunnitelma?

Oppimissuunnitelma

Oppimissuunnitelman tavoitteena on turvata oppilaalle hyvät edellytykset edetä opinnoissaan. Suunnitelma lisää opettajan tietoisuutta oppilaan tilanteesta ja helpottaa siten kunkin opettajan oman työn suunnittelua sekä opettajien keskinäistä että kodin kanssa tehtävää yhteistyötä.

Oppimissuunnitelma on suunnitelma oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin etenemisestä, siinä tarvittavista opetusjärjestelyistä sekä oppilaan tarvitsemasta tuesta. Se on kirjallinen, hyväksyttyyn opetussuunnitelmaan perustuva pedagoginen asiakirja. Sitä käytetään tehostetun tuen aikana ja sitä voidaan tarvittaessa käyttää myös osana yleistä tukea.

Oppimissuunnitelma antaa pohjan oppilaan edistymisen arvioinnille. Huoltaja saa suunnitelmasta itselleen tietoa ja voi siten paremmin tukea lastaan. Suunnitelman tarkoituksena on myös, että oppilas oppii vähitellen ottamaan vastuuta opiskelustaan ja saa oppimiseensa enemmän tavoitteellisuutta.

Oppiaineen oppimäärää ei voida yksilöllistää pelkän oppimissuunnitelman avulla, koska se vaatii erityisen tuen päätöksen. Tehostettua tukea varten tehtävä oppimissuunnitelma perustuu pedagogisesta arviosta saatuun tietoon. Oppimissuunnitelman laatimiseen osallistuvat opettajat yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa sekä tarvittaessa yhteistyössä myös muiden asiantuntijoiden kanssa. Oppilaan osuus suunnittelussa kasvaa kun siirrytään perusopetuksen ylemmille luokille.

Takaisin:

Vastaa