Oppilaan huoli puheeksi

Rehtori Jukka Mielikäinen: Oppilaan yksilökohtaiseen tilanteeseen liittyvän huolen käsittely opiskeluhuollossa 

Huoli
herää

Huolipolku 1

Kun joku koulun tai opiskeluhuollon palvelujen työntekijöistä havaitsee huolen, ottaa hän sen puheeksi ensin oppilaan kanssa ja sen jälkeen oppilaan suostumuksella sekä tilanteen vaatimusten mukaan huoltajan kanssa.

Huoli saadaan puretuksi.

Huolipolku 2

Tarpeen vaatiessa oppilas ohjataan opiskeluhuollon palveluihin.

Terveydenhoitajan vastaanotolle voi päästä erikseen mainittuina aikoina ilman ajanvarausta. Kuraattoria tai psykologia pääsee tapaamaan viikon sisään, kiireellinen kontaktinotto mahdollinen yhden työpäivän puitteissa.

Huoli saadaan puretuksi tai oppilas/huoltaja ohjataan Lasten ja nuorten taloon esim. sosiaali- ja terveydenhuollon (Eksote) ulkoiselle jatkopolulle tarkentaviin tutkimuksiin ja korjaaviin palveluihin.

Huolipolku 3

Jos huoli on monisyinen ja vaikeasti hahmotettava, kutsutaan oppilaan, huoltajan ja huolen havainneen yhteisellä päätöksellä koolle monialainen asiantuntijaryhmä etsimään pulmaan ratkaisua.

Asiantuntijaryhmä valitsee keskuudestaan vastuuhenkilön, joka vastaa prosessin etenemisestä ja lain vaatimista kirjaamisista opiskeluhuollon kertomukseen. Kukin ryhmän jäsen kirjaa omalta osaltaan aikajärjestyksessä kertomukseen.

Kertomukseen kirjataan opiskeluhuoltolain (1287/2013) 20. pykälässä mainitut sisällöt kuten asian aihe ja vireillepanijat, käsittelijät, tavoitteet sekä toimenpiteet.

Opiskelijan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella voidaan asian käsittelyyn kutsua opiskeluhuollon ulkopuolisia asiantuntijatahoja tai opiskelijan läheisiä.

Ryhmän jäsenellä on oikeus pyytää neuvoa opiskelijan asiassa muilta asiantuntijoilta ja ilmaista heille siinä tarkoituksessa salassa pidettäviä  tietoja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1992) sallimissa puitteissa.

Kun kyseisen huolen käsittely on saatu päätökseen, suljetaan käsittelyssä mukana olleiden henkilöiden käyttöoikeudet mainittuun kertomustekstiin.

Huoli saadaan puretuksi tai oppilas/huoltaja ohjataan Lasten ja nuorten taloon esim. sosiaali- ja terveydenhuollon (Eksote) ulkoiselle jatkopolulle tarkentaviin tutkimuksiin ja korjaaviin palveluihin.

Keskustelu

Ideoita prosessin kuvaukseen vanhempien näkökulmasta?

Takaisin:

Vastaa