Opiskeluhuolto

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä.

Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona, jolla tarkoitetaan toimintakulttuuria ja toimia, joilla koko oppilaitosyhteisössä edistetään opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta ekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Ensisijainen vastuu oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista on luonnollisesti oppilaitoksen henkilökunnalla.

Oppilailla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon, johon sisältyvät koulutuksenjärjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuolto ja opiskeluhuollon palvelut, joita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä kouluterveydenhuollon palvelut.

Mahdollisen huolen noustessa esiin se otetaan puheeksi ensin oppilaan kanssa, jonka jälkeen asia pyritään aina jakamaan huoltajien kanssa. Tarpeen vaatiessa oppilaalle tarjotaan mahdollisuutta tavata koululla työskentelevää kuraattoria tai psykologia (ns. psykososiaaliset teemat) tai terveyteen liittyvissä asioissa kouluterveydenhoitajaa, jonka kautta saa kontaktin koululääkäriin.

Monisäikeisemmissä pulmissa voidaan oppilaan ja huoltajan suostumuksella kutsua koolle monialainen yksilokohtaisen opiskeluhuollon asiantuntijaryhmä, joka kartoittaa tilanteen ja etsii siihen ratkaisuja.

Opiskeluhuoltoa toteutetaan opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen monialaisena suunnitelmallisena yhteistyönä oppilaiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa.

Yhteisöllinen opiskeluhuolto

Yhteisöllisessä opiskeluhuoltotyössä seurataan, arvioidaan ja kehitetään koko yhteisön oppilas- ja lapsiryhmien hyvinvointia. Lisäksi huolehditaan oppimisympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä. Yhteisöllisten toimintatapojen kehittämisessä tehdään yhteistyötä lasten ja nuorten, huoltajien sekä muiden hyvinvointia edistävien viranomaisten ja toimijoiden kanssa.

Lasten ja nuorten sekä huoltajien osallisuus ja kuulluksi tuleminen on yhteisöllisessä opiskeluhuollossa tärkeää ja hyvinvointia vahvistavaa. Opiskeluhuolto luo yhteisössä edellytyksiä yhteenkuuluvuudelle, huolenpidolle ja avoimelle vuorovakutukselle. Osallisuutta lisäävät toimintatavat edesauttavat myös ongelmien ennaltaehkäisyä, niiden varhaista tunnistamista ja tarvittavan tuen järjestämistä.

Lapsella ja nuorella on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Siihen kuuluu fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus. Opetuksen ja toiminnan järjestämisen lähtökohtana on lasten ja nuorten sekä henkilökunnan turvallisuuden varmistaminen kaikissa tilanteissa. Rauhallinen ilmapiiri edistää työrauhaa.

Kouluissa ja esiopetuksen yksiköissä toimii opiskeluhuoltoryhmät, joiden tehtävänä on yhteisöllisen opiskeluhuollon arviointi ja kehittäminen. Opiskeluhuoltoryhmiin kuuluu opetushenkilöstön lisäksi opiskeluhuollon henkilöstöä. Opiskeluhuoltoryhmisä ei käsitellä yksittäisten oppilaiden asioita.

Viranomaisten välinen tiedonsiirto

Opetuksen järjestäjällä on oikeus saada sen kannalta välttämättömä tietoja sosiaali- ja terveystoimen viranomaisilta. Lappeenrannassa tietopyynnön tekee tarvittaessa päiväkodin johtaja tai koulun rehtori. Muilla viranomaisilla on velvollisuus tarvittaessa antaa opetuksen järjestäjälle opetuksen järjestämisen kannalta välttämätön tieto oma-aloitteisesti.

Erilaiset ongelma-ja pulmatilanteet

Opetussuunnitelma sisältää menettelytapoja erilaisiin ongelma- ja pulmatilanteisiin, kuten kiusaaminen, väkivaltatilanteet, oppilaan tupakointi tai päihteiden käyttö sekä toistuvat, luvattomat poissaolot. Näiden lisäksi suunnitelmassa on menettelytapoja myös oppilaiden ojentamista ja kurinpitoa varten.

Takaisin:

Vastaa