Opiskeluhuollon palvelujen henkilökunta

Esi- ja perusopetuksen oppilaiden ja oppilaitosyhteisön hyvinvointi sekä kotien ja oppilaitoksen välisen yhteistyön toteuttaminen on kaikkien oppilaitoksessa oppilaiden kanssa työskentelevien sekä opiskeluhuoltopalveluista vastaavien viranomaisten ja työntekijöiden vastuulla. 

Opiskeluhuollon palvelujen työntekijöiden tehtävänkuvat ovat seuraavanlaiset.

Kouluterveydenhoitaja

Kouluterveydenhoitajan tehtävänä on oppilaan kasvun ja kehityksen seuranta sekä terveiden elämäntapojen edistäminen. Yhdessä kodin ja koulun kanssa terveydenhoitaja tukee terveellistä ja turvallista koulunkäyntiä sekä auttaa luomaan perustaa aikuisiän terveydelle ja hyvinvoinnille.

Koululääkäri

Koululääkärin tehtävänä on toimia lääketieteellisenä asiantuntijana oppilaan kasvun ja kehityksen seurannassa sekä niihin liittyvien ongelmien selvittelyssä. Koululääkärille voi varata ajan terveydenhoitajan kautta.

Koulukuraattori

Koulukuraattori on perusopetuksessa toimiva koulun sosiaalialan työntekijä. Koulukuraattorin työ on niin yksittäisten oppilaiden kuin koko kouluyhteisönkin hyvinvoinnin tukemista. Koulukuraattori sekä vastaava koulukuraattori toimivat yhteistyössä oppilaiden, perheiden, koulun työntekijöiden sekä muiden yhteistyökumppaneiden ja ammattilaisten kanssa.

Koulupsykologi

on perusopetuksessa toimiva psykologian asiantuntija, joka osallistuu yksittäisten oppilaiden ja koko kouluyhteisön hyvinvoinnin tukemiseen. Koulupsykologi tukee erityisesti oppimiseen, kehitykseen ja psyykkiseen hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä ja tekee yhteistyötä oppilaiden, heidän perheidensä ja koulun henkilökunnan sekä muiden yhteistyökumppanien ja ammattilaisten kanssa.

Yhteistyökumppanit

Tarvittaessa oppilas ja perhe ohjataan sosiaali- ja terveydenhuollon erityispalveluihin, jotka ovat saatavilla keskitetysti Eksoten Lasten ja nuorten taloista Lappeenrannassa ja Imatralla.

Oppilaille tehtävät oppimisedellytysten seulonnat

Esi- ja perusopetuksen oppilaiden oppimisedellytyksiä kartoitetaan kuntakohtaisissa opetussuunnitelmassa kuvatulla tavalla. Tyypillisesti kaikille oppilaille suunnattuja luku-, kirjoitus- ja laskutaidon perusedellytyksiä kartoittavia standardoituja testejä tehdään siten, että ne tukevat seuraavan siirtymävaiheen suunnittelua.

Koulu informoi huoltajia tehtävistä testeistä ja lapsen ja nuoren suoriutumisesta. Yleensä koulun laaja-alainen erityisopettaja tekee seulontatestejä. Testit antavat tärkeää lisätietoa siitä, tarvitaanko tarkempia, yksilöllisesti suunniteltavia useimmiten koulupsykologin tekemiä oppimisedellytysten selvityksiä.

Takaisin:

Vastaa