Opiskeluhuollon palvelujen henkilökunta

Esi- ja perusopetuksen oppilaiden ja oppilaitosyhteisön hyvinvointi sekä kotien ja oppilaitoksen välisen yhteistyön toteuttaminen on kaikkien oppilaitoksessa oppilaiden kanssa työskentelevien sekä opiskeluhuoltopalveluista vastaavien viranomaisten ja työntekijöiden vastuulla. 

Opiskeluhuollon palvelujen (Eksote) työntekijöiden tehtävänkuvat ovat seuraavanlaiset.

Kouluterveydenhoitaja

Kouluterveydenhoitajan tehtävänä on oppilaan kasvun ja kehityksen seuranta sekä terveiden elämäntapojen edistäminen. Yhdessä kodin ja koulun kanssa terveydenhoitaja tukee terveellistä ja turvallista koulunkäyntiä sekä auttaa luomaan perustaa aikuisiän terveydelle ja hyvinvoinnille.

Koululääkäri

Koululääkärin tehtävänä on toimia lääketieteellisenä asiantuntijana oppilaan kasvun ja kehityksen seurannassa sekä niihin liittyvien ongelmien selvittelyssä. Koululääkärille voi varata ajan terveydenhoitajan kautta.

Koulukuraattori

Koulukuraattori on perusopetuksessa toimiva koulun sosiaalialan työntekijä. Koulukuraattorin työ on nin yksittäisten oppilaiden kuin koko kouluyhteisönkin hyvinvoinnin tukemista. Koulukuraattori sekä vastaava koulukuraattori toimivat yhteistyössä oppilaiden, perheiden, koulun työntekijöiden sekä muiden yhteistyökumppaneiden ja ammattilaisten kanssa.

Koulupsykologi

Koulupsykologi on tarvittaessa auttamassa lasten kouluselviytymistä, mikäli lapsen oppimisessa tai kehityksessä ilmenee pulmia. Yhteistyössä oppilaan huoltajien ja opettajien kanssa, tehtyjen selvittelyjen pohjalta koulupsykologi suosittelee lapsen kehityksen ja oppimisen tukemiseen tarvittavia toimenpiteitä sekä seuraa niiden vaikutusta. Esiopetuksen psykologipalvelujen osalta yhteistyötahona on Eksoten Lasten ja nuorten talo

Erityistuen yhteistyökumppanit

Tarvittaessa oppilas ja perhe ohjataan sosiaali- ja terveydenhuollon erityispalveluihin, joita ovat mm perheneuvola, lapsi- ja nuorisovastaanotto, erikoissairaanhoidon palvelut tai lastensuojelun palvelut.

Kaikki edellä mainitut palvelut ovat saatavilla keskitetysti Eksoten Lasten ja nuoren talosta Lappeenrannan Rakuunmäeltä.

Muita? LAPE-tuloksia??

- nuorisotoimi
- kulttuuri
- järjestöt
- harrastustarjotin

Takaisin:

Vastaa