Lainsäädäntö ja osaaminen

​Teemupekka Virtanen kertoo, miten työryhmän tavoitteet 3 ja 4 voidaan saavuttaa

Työryhmän ehdotukset

3. Parannetaan moniammatilliseen yhteistyöhön liittyvää osaamista

- lainsäädännön, erityisesti tietosuojan, osaaminen edellyttää täydennyskoulutusta

- moniammatillinen yhteistyö ja siihen liittyvät tule liittää oaksi peruskoulutusta

4. Arvioidaan alakohtaista lainsäädäntöä ja selkiytetään sitä tarvittaessa

- Tietojen jakelu on alkuvaiheessa mahdollista toteuttaa asiakkaan suostumuksella.
- Lainsäädännön kehittäminen vaatii aikaa (huom. EU:n tietosuoja-asetus)

Lähteet:  - Moniammatillinen tiedonhallinta, STM:n ja OKM:n yhteinen työryhmä, myös edustettuina SM, TEM, THL, OPH, Kela, kuntia, Teemupekka Virtanen, pj, (ppt-esitys LAPE-päivillä 21.9.2017)
- Yksi lapsi, yhteinen suunnitelma,  LAPE-hankkeeseen liittyvän monimmatillista tiedonhallintaa kehittävän työryhmän raportti (Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2017:36)


EU:n tietosuoja-asetus on hyväksytty ja se koskee kaikkia organisaatioita.

Lakimuutoksen voimaantulo vuonna 2018 tuo merkittäviä uudistuksia organisaatioilta vaadittaviin menettelyihin ja asettaa uusia suoria velvollisuuksia, joista olennaisimpia ovat:

Ilmoitusvelvollisuus - Tietosuoja-asetus asettaa tarkennettuja vaatimuksia tietoturvaan sekä ilmoitusvelvollisuuden tietoturvaloukkaustilanteissa.

Sanktiot - Valvonnan osalta viranomaisten sanktiomahdollisuudet kasvavat.

Suostumus – Jokaisen tiedon kohdalta on pystyttävä näyttämään, että sen keräämiseen on saatu rekisteröidyn henkilön suostumus tai jokin muu asetuksen edellytyksistä on täyttynyt.

Oikeus tulla unohdetuksi - Rekisteröidyillä on jo aiemmin ollut esimerkiksi tarkastus- ja korjausoikeus tietoihinsa, mutta jatkossa on mahdollisuus vaatia myös omien tietojen hävittämistä (right to be forgotten).

Tietosuojavastaava - Organisaatioiden tulee nimetä tietosuojavastaava, jos ne käsittelevät suurempia määriä arkaluonteisia henkilötietoja tai niiden keskeisiin toimintoihin kuuluu rekisteröityjen henkilöiden järjestelmällinen seuranta.

Takaisin:

Vastaa