Koulunuorisotyö Lappeenrannassa

Etelä-Karjalan LAPE
Koulunuorisotyön pilotit Lappeenrannassa

Etelä-Karjalan LAPE toteutti koulunuorisotyön pilottihankkeen viidessä Lappeenrannan yläkoulussa. Lappeenrannan kaupungin nuorisotoimintayksikön päällikkö Kimmo Hölkki kertoo seuraavassa pilotin toteutuksesta ja tulevasta kehitystyöstä.

Pilotin kohderyhmään kuuluivat yläkouluikäiset oppilaat ja koululla toimivat aikuiset sekä oppilaiden huoltajat. 

Koulunuorisotyötä on tehty 1.8.2017 alkaen viidessä lappeenrantalaisessa yläkoulussa (Kesämäki, Lauritsala, Kimpinen, Sammonlahti ja Joutseno). Puolet nuoriso-ohjaajan työstä tehdään koululla ja toinen puoli nuorisotilalla. Rahoitus 50 % nuorisotoimen budjetista, 50 % LAPE-rahoitusta.

Työmenetelmän keskeisimmät yhteistyötahot ovat kuraattorit, opot, erityisopettajat, nuoriso-ohjaajat, seurakunta, järjestöt, Me-talo, koulun liikunnanohjaaja, rehtori, luokkien ohjaajat ja terveydenhoitajat

Kimmo Hölkki: Koulunuorisotyön pilottien taustaa

Lähtökohdat

 • nuorisotyön ydin on nuorten vapaa-ajalla tehtävä työ
 • koulunuorisotyöntekijä tekee yhteisöllistä nuorisotyötä koulussa 
 • lähtökohtana ryhmän kanssa työskentely ja vertaisryhmässä kasvamisen tukeminen
 • koulunuorisotyöhön voi sisältyä myös yksilötyötä
 • koulunuorisotyöntekijä on osa koulun työyhteisöä ja hän on päivittäin läsnä koulussa oppilaille ja opettajanhuoneessa
 • koulunuorisotyötä tehdään lukuvuositasolla, mahdollista myös jaksotasolla

Koulunuorisotyö käytännössä

Kimmo Hölkki: Koulunuorisotyö käytännössä

Lukuvuoden alussa

 • keskustellaan rehtorin ja opettajien kanssa koulunuorisotyöntekijän roolista ja sovitaan käytännön tehtävistä
 • sovitaan koulunuorisotyöntekijän osallistumisesta koulun opiskeluhuoltoryhmään

Lukuvuoden alun työtehtäviä ovat

 • ryhmäytykset
 • nuorisotalotoimintaan tutustuttaminen
 • oppilaskuntatoiminnan käynnistämisen tukeminen 
 • tukioppilaiden perehdytys

Koko lukuvuoden toimintamuotoja ovat mm.

 • osallistuminen opiskeluhuoltoryhmän toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen
 • pienryhmätoiminta
 • välituntitoiminnat
 • tukioppilastoiminta
 • oppilaskuntatoiminta
 • kerhot ja kurssit
 • toiminnalliset tunnit
 • leirit ja retket
 • nuorisotiedotus ja -neuvonta
 • harrastamisessa tukeminen (mm. Avartti)

Avartti on kansainvälinen 14–24-vuotiaiden toimintaohjelma, joka tukee nuorten omaehtoista harrastustoimintaa. Avartin tavoitteena on harrastustoiminnan kautta edistää nuorten hyvinvointia, uusien tietojen ja taitojen omaksumista, kaveri- ja ystävyyssuhteiden solmimista sekä vastuunottoa kanssaihmisistä ja ympäristöstä. Lue lisää täältä.

Kimmo Hölkki: Koulunuorisotyön tavoitteet

Ensisijaiset tavoitteet

 • yhteisöllisyyden vahvistuminen
 • kouluviihtyvyyden parantaminen
 • kansalaistaitojen syventäminen
 • nuoruuden ymmärtämisen lisääntyminen
 • koulumenestyksen parantuminen
 • peruskoulun suorittaneiden määrän kasvu

Toissijaiset tavoitteet

 • nuorisotyön tunnettuus lisääntyy
 • nuorisotyöllisten menetelmien hyödyntäminen koulussa kasvaa
 • ratkaisukeskeisyys toteutuu käytännössä
 • nuorten kohtaaminen eri välineiden kautta toteutuu vastuullisesti

Kimmo Hölkki: Toiminnan jatkuvuuden turvaaminen

Pilottikokemuksia

 • Koulunuorisotyö eteni hyvin jokaisessa koulussa.
 • Pystytään vastaamaan nopeasti tarpeisiin.
 • Syntyy uudenlaisia yhteistyömuotoja kun työntekijät ovat päivittäin mukana koulun arjessa.
 • Tiedon ja ymmärryksen kasvaessa koulunuorisotyön potentiaalia on mahdollista hyödyntää laajemmin koulun arjessa.
 • Haasteita työntekijöiden työvuorojen suunnittelussa ja työn rajaamisessa

Jatkosuunnitelmia

 • Syyslukukausi toteutetaan 2018 LAPE-rahoituksella
 • Lappeenrannan kaupungin strategisella kehittämisrahalla vuodet 2019 ja 2020
 • Saimaan Ammattiopisto tulee toimintaan mukaan.
 • Mallia kehitetään eteenpäin Etelä-Karjalan maakunnallisessa kehittämishankeessa, jossa mallinnetaan eteläkarjalainen nuorisotyö. Siihen sisältyy myös koulunuorisotyö tärkeänä osana. Kehittämishankkeen myötä malli levittäytyy myös muihin kuntiin.

Kimmo Hölkki uskoo, että kehittämistyön myötä koulunuorisotyöstä tulee pysyvä osa Etelä-Karjalan nuorisotyötä.

Tästä Lappeenrannan nuorten palveluihin.

Takaisin: Yksityinen: Oppimaa-yhteisö > Etelä-Karjalan LAPE

Vastaa