Kolmiportainen tuki

Kolmiportainen tuki
- yleinen, tehostettu ja erityinen tuki

Yleisen, tehostetun ja erityisen tuen muotoja ovat 

  • opetusjärjestelyt ja pedagogiset keinot 
  • tukiopetus 
  • oppimisympäristöön liittyvät ratkaisut 
  • erityisopettajan työskentely oppilaan kanssa 
  • apuvälineet
  • avustajapalvelut  
  • tulkitsemispalvelut

Rehtori Jukka Mielikäinen: Oppimisen ja koulunkäynnin tuki esi- ja perusopetuksessa

Kolmiportainen tuki lyhyesti

Kuva: eperusteet.opintopolku.fi/kyyjärvi

Yleinen tuki on ensisijainen keino vastata oppilaan tuen tarpeeseen. Tämä tarkoittaa yleensä yksittäisiä tai lyhytkestoisia tukitoimia. Yleistä tukea annetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, eikä se edellytä erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä. Yleisessä tuessa opiskeleville oppilaille voidaan laatia henkilökohtainen oppimissuunnitelma.

Tehostetun tuen piiriin kuuluvat oppilaat, jotka tarvitsevat useampaa tukimuotoa ja tuen tarve osoittautuu säännölliseksi ja pitkäkestoiseksi. Oppilaan saama tehostettu tuki perustuu pedagogiseen arvioon. Tehostettua tukea saavalle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen oppimissuunnitelma.

Erityinen tuki aloitetaan niille oppilaille, jotka hyötyvät erityisen tuen pienryhmässä opiskelusta tai joiden opinto-ohjelmaa on tarpeen muuttaa yksilöllistämällä (pienentämällä) oppiaineiden oppimääriä tai vapauttamalla kokonaan jonkin oppiaineen opiskelusta. Joissakin tapauksissa erityistä tukea voidaan tarjota yleisopetuksen luokkaan integroituna ilman oppimäärien yksilöllistämistä.

Erityisen tuen oppilaat saavat tarpeen mukaan myös edellä mainittuja tukimuotoja ja heille laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Erityinen tuki perustuu pedagogiseen selvitykseen ja erityisen tuen päätökseen. Erityisen tuen tarpeellisuus tarkistetaan lain edellyttämissä vaiheissa sekä aina oppilaan tuen tarpeen muuttuessa.

Kolmiportaisen tuen tavoitteet lyhyesti

Tavoitteena on, että mahdollisimman suuri osa oppilaista opiskelee yleisen ja tehostetun tuen piirissä. Tätä tavoitetta toteutetaan siten, että opetuksessa pyritään huomioimaan mahdollisimman hyvin kaikkien oppilaiden yksilölliset tarpeet.

Lisäksi tavoitteena on antaa oppilaille aina ensin tehostettua tukea, ja erityisen tuen antaminen aloitetaan vasta, jos tehostettu tuki osoittautuu riittämättömäksi.

Mikäli oppilas tarvitsee oppilashuollollista tukea, käynnistetään yksilökohtaisen oppilashuollon prosessi.

Takaisin:

Vastaa