Kolmiportainen tuki

Esiopetuksessa yleisen, tehostetun ja
erityisen tuen muotoja ovat

 • varhaiskasvatuksen erityisopettajan antama tuki 
 • lapsen yksilöllinen ohjaus 
 • pienryhmätoiminta 
 • joustavat ryhmittelyt 
 • toimiva oppimisympäristö 
 • avustajapalvelut 
 • kodin kanssa tehtävä yhteistyö  
 • yhteistyö oppilashuollon kanssa

Perusopetuksessa yleisen, tehostetun
ja erityisen tuen muotoja ovat mm.

 • tukiopetus
 • osa-aikainen erityisopetus
 • koulunkäyntiavustajapalvelut
 • koko- tai oa-aikainen opiskelu pienessä opetusryhmässä
 • yhteistyö oppilashuollon kanssa

Rehtori Jukka Mielikäinen: Kolmiportaisen tuen esittely

Yleisen tuen piiriin oppilaat, joille riittää yksi edellä mainittu tukimuoto ja joiden tuen tarve ei ole pysyvä.

Tehostetun tuen piiriin kuuluvat oppilaat, jotka tarvitsevat useampaa tukimuotoa ja tuen tarve osoittautuu pysyväksi. Tehostetussa tuessa oleville oppilaille laaditaan henkilökohtainen oppimissuunnitelma.

Erityinen tuki aloitetaan niille oppilaille, jotka hyötyvät erityisluokalla opiskelusta tai joiden opinto-ohjelmaa on tarpeen muuttaa yksilöllisemmäksi (pienentämällä) oppiaineiden oppimääriä tai vapauttamalla kokonaan jonkin oppiaineen opiskelusta. Erityisessä tuessa olevat oppilaat saavat tarpeen mukaan myös edellä mainittuja tukimuotoja ja heille laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).

Tavoitteet

Tavoitteena on, etä mahdollisimman suuri osa oppilaista opiskelee yleisen ja tehostetun tuen piirissä. Tähän pyritään siten, että opetuksessa huomioidaan mahdollisimman hyvin kaikkien oppilaiden yksilölliset tarpeet. Lisäksi tavoitteena on antaa oppilaille aina ensin tehostettua tukea ja erityisen tuen antaminen aloitetaan vasta, jos tehostettu tuki osoittautuu riittämättömäksi.

Mikäli oppilas saa kolmiportaista tukea psyykkisistä syistä, voidaan kolmiportaisen tuen puitteissa järjestää pedagogista ja oppimisympäristöihin liittyvää tukea. Mikäli oppilas tarvitsee muuta tukea, käynnistetään yksilökohtaisen oppilashuollon prosessi.

Takaisin:

Vastaa