Integraatiokummin ydinaines

Sisältö1. Yhteisen jaetun ymmärryksen rakentaminen integraatiokum-miuden sisällöstä, tavoitteista ja menetelmistä2. Oma toimintasi siltojen rakentajana LAPE-palveluissa

3. Luonnehdinta itsestäsi integraatiokummina
4. Integraatiokummiuden mentotointivaiheessa omaksumasi uudet havainnot ja toteutustavat


5. Integraatiokummiuden merkitys omalle kehittymisellesi asiantuntijana / johtajana / kehittäjänä - itsearviointi.

Integraatiokummin kriteerit

Integraatiokummi tuo esille merkittäviä kokemuksia, kehittä-misesimerkkejä tai ketteriä kokeiluja integraation edistämisestä ja toteut-tamisesta omassa työympäristös-sään.

Integraatiokummi kertoo perustellen oman integraatiota tukevan filoso-fiansa

Integraatiokummi erittelee omia vahvuuksiaan ja kehittämistar-peitaan yhdyspintojen rakentami-sessa

Integraatiokummi analysoi omak-sumaansa tai hyödyntämäänsä integraatiota tukevaa toimintamallia ja johtamista


Integraatiokummi reflektoi kummiuden vaikutuksia omaan asiantuntijana / johtajana / kehittäjänä toimimiseen. Miten kummius sitoutuu tulevaisuuteen?

Keskustelu

Takaisin:

Vastaa