Kodin ja koulun yhteistyö

Hyvällä ja luottamuksellisella huoltajien, opetushenkilöstön ja oppilashuollon yhteistyöllä voidaan tukea merkittävästi oppilaan koulunkäyntiä.

Eksoten julkaisemassa Lapsen ja nuoren tukeminen esi- ja perusopetuksessa -oppaassa todetaan yllä mainitusta yhteistyöstä lyhyestä seuraavaa. 

Huom. Tätä aihepiiriä käsittelemme laajemmin myös muissa moduuleissa. 

Yhteistyötä kolmiportaisen tuen järjestämisessä tehdään mm.

 pedagogisen arvion laadinnassa, mikä tehdään oppilaalle ennen tehostetun tuen aloittamista

  • tehostetussa tuessa olevan oppilaan oppimissuunnitelman laadinnassa ja päivittämisessä
  • erityisen tuen tarpeen selvittämiseksi tehtävän pedagogisen selvityksen laadinnassa
  • erityisessä tuessa olevan oppilaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman laadinnassa

    Edellä mainitut asiakirjat ja suunnitelmat laaditaan sähköiseen oppilastietojärjestelmään, joten huoltajalla on mahdollisuus kommentoida valmisteltuja asiakirjoja ja suunnitelmia.

Viranomaisten välinen tiedonsiirto

Opetuksen järjestäjällä on oikeus saada opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömiä tietoja opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen viranomaisilta. Muilla viranomaisilla on velvollisuus tarvittaessa antaa opetuksen järjestäjälle opetuksen järjestämisen kannalta välttämätön tieto oma-aloitteisesti.

Yhteisöllinen oppilashuolto

Yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä seurataan, arviodaan ja kehitetään koko yhteisön ja oppilas- ja lapsiryhmien hyvinvointia. Lisäksi huolehditaan oppimisympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä. Yhteisöllisten toimintatapojen kehittämisessä tehdään yhteistyötä lasten ja nuorten, huoltajien sekä muiden hyvinvointia edistävien viranomaisten ja toimijoiden kanssa.

Lasten ja nuorten sekä huoltajien osallisuus ja kuulluksi tuleminen on yhteisöllisessä oppilashuollossa tärkeää ja hyvinvointia vahvistavaa. Oppilashuolto luo yhteisössä edellytyksiä yhteenkuuluvuudelle, huolenpidolle ja avoimelle vuorovaikutukselle. Osallisuutta lisäävät toimintatavat edesauttavat myös ongelmien ennalta ehkäisyä, niiden varhaista tunnistamista ja tarvittavan tuen järjestämistä.

Lapsella ja nuorella on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Siihen kuuluu fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus. Opetuksen ja toiminnan järjestämisen lähtökohtana on lasten ja nuorten sekä henkilökunnan turvallisuuden varmistaminen kaikissa tilanteissa. Rauhallinen ilmapiiri edistää työrauhaa.

Kouluissa ja esiopetuksen yksiköissä toimii oppilashuoltoryhmät, joiden tehtävänä on yhteisöllisen oppilashuollon arviointi ja kehittäminen. Oppilashuoltoryhmiin kuuluu opetushenkilöstön lisäksi oppilashuollon henkilöstöä ja muita yhteistyökumppaneita sekä oppilaiden ja huoltajien edustajia. Oppilashuoltoryhmissä ei käsitellä yksittäisten oppilaiden asioita.

Erilaiset ongelma- ja pulmatilanteet

Opetussuunnitelma sisältää menettelytapoja erilaisiin ongelma- ja pulmatilanteisiin, kuten kiusaaminen, väkivaltatilanteet, oppilaan tupakointi tai päihteiden käyttö sekä toistuvat ja luvattomat poissaolot. Näiden lisäksi suunnitelmassa on menettelytapoja myös oppilaiden ojentamista ja kurinpitoa varten.

Toivomme, että pulmatilanteissakin yhteistyö
huoltajien kanssa sujuisi ratkaisukeskeisesti.

Takaisin: Yksityinen: PERHEIDEN Oppimaa > Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

One thought on “Kodin ja koulun yhteistyö

Vastaa

 

  1. Koulun rooli on yksi tärkeä osa lapsen/ nuoren elämää. Oppilashuoltoryhmän toiminnan kehittäminen minusta tärkeää ettei jäi vain sanaksi joka hukkuu ja unohtuu jonnekin.

Vastaa