Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS)

Pedagoginen selvitys erityistä tukea varten

Pedgogisen selvityksen laatimista varten koulun rehtori tai opettaja hankkii

  • oppilaan opetuksesta vastaavilta opettajilta selvityksen oppilaan oppimisen etenemisestä
  • moniammatillisena oppilashuollon yhteistyönä tehdyn selvityksen oppilaan saamasta tehostetusta tuesta ja oppilaan kokonaistilanteesta

Kirjallisessa pedagogisessa selvityksessä kuvataan

  • oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tilanne kokonaisuutena
  • oppilaan saama tehostettu tuki ja arvio sen vaikutuksista
  • oppilaan oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet
  • arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, oppilashuollollisilla tai muilla tukijärjestelyillä oppilasta tulisi tukea
  • perusteltu arvio siitä, tarvitseeko oppilas yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän

Pedagogisen selvityksen lisäksi erityisen tuen päätöken valmistelussa hankiaan tarvittaessa muita lausuntoja, kuten psykologinen tai lääketieteellinen lausunto tai vastaava sosiaalinen selvitys. Erityisen tuen tarpeellisuus tarkistetaan lain edellyttämissä vaiheissa (portit) sekä aina oppilaan tuen tarpeen muuttuessa.

Rehtori Jukka Mielikäinen: HOJKS

HOJKS

Erityisen tuen päätöksen jälkeen oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).  Suunnitelmasta ilmenee oppilaan erityisen tuen päätöksen mukainen opetus ja muu tuki.

Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma on kirjallinen, hyväksyttyyn opetussuunnitelmaan perustuva pedagoginen asiakirja. Oppilaan opettajat laativat suunnitelman yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa, ellei siihen ole ilmeistä estettä. Tarvittavilta osin se valmistellan moniammatillisena yhteistyönä.

Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman laatimisessa hyödynnetään oppilaalle tehostetussa tuessa tehtyä oppimissuunnitelmaa, pedagogista selvitystä ja sen yhteydessä kerättyä tietoa. Mikäli oppilaalle on laadittu kuntoutussuunnitelma, myös sitä voidaan hyödyntää huoltajan luvalla.

Suunnitelmaa tarkistetaan aina tarvittaessa oppilaan tarpeiden mukaiseksi, kuitenkin vähintään kerran lukuvuodessa. Suunnitelmaa muutetaan aina oppilaan tuen tarpeen tai opetuksen tavoitteiden muuttuessa. Kokemukset käytetyisttä opetusjärjestelyistä, toimintatavoista ja tukipalveluista kirjataan HOJKSiin, jota hyödynnetään suunnitelman toteutumisen arvioinnissa.

Takaisin:

Vastaa