Erityisen tuen prosessi

Kun tehostettu tuki ei riitä.

Rehtori Jukka Mielikäinen: Erityinen tuki ja pedagoginen selvitys

Pedagoginen selvitys

Pedagogisen selvityksen laatimista varten kerätään oppilaan opetuksesta vastaavilta opettajilta tietoa oppilaan oppimisen etenemisestä. Lisäksi tehdään moniammatillisena oppilashuollon yhteistyönä arvio oppilaan saamasta tehostetusta tuesta ja oppilaan kokonaistilanteesta.

Kirjallisessa pedagogisessa selvityksessä kuvataan:

  • oppilaan tilanne ratkaisukeskeisesti ja kokonaisuutena
  • oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tilanne kokonaisuutena
  • oppilaan saama tehostettu tuki ja arvio sen vaikutuksista
  • oppilaan oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet
  • oppimisen tavoitteet kuvataan hojksissa 

Pedagoginen selvitys sisältää arvion siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, oppilashuollollisilla tai muilla tukijärjestelyillä oppilasta tulisi tukea. Selvitys on perusteltu arvio siitä, tarvitseeko oppilas yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän.

Pedagogisen selvityksen lisäksi erityisen tuen päätöksen valmisteluun tulee tarvittaessa hankkia muita lausuntoja, kuten psykologinen tai lääketieteellinen lausunto tai vastaava sosiaalinen selvitys.

Erityisen tuen tarpeellisuus tarkistetaan lain edellyttämissä vaiheissa (perusopetuksen alkaessa, 2. ja 6. luokan päättyessä) sekä aina oppilaan tuen tarpeen muuttuessa. Tarkastamisen yhteydessä tehdään uusi pedagoginen selvitys päätöksen pohjaksi.

Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS)

Rehtori Jukka Mielikäinen: Erityinen tuki ja HOJKS

HOJKS:n laatiminen

Erityisen tuen päätöksen jälkeen oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Suunnitelmasta ilmenee oppilaan erityisen tuen päätöksen mukainen opetus ja muu tuki. 

HOJKSissa kuvataan oppimisen tavoitteita. Oppilaan tilanteen kuvailu tapahtuu pedagogisessa arviossa ja pedagogisessa selvityksessä.

Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma on kirjallinen, hyväksyttyyn opetussuunnitelmaan perustuva pedagoginen asiakirja. Oppilaan opettajat laativat suunnitelman yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa, ellei siihen ole ilmeistä estettä. Tarvittavilta osin se valmistellaan moniammatillisena yhteistyönä.

Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman laatimisessa hyödynnetään oppilaalle tehostetussa tuessa tehtyä oppimissuunnitelmaa, pedagogista selvitystä ja sen yhteydessä kerättyä tietoa. Mikäli oppilaalle on laadittu kuntoutussuunnitelma, myös sitä voidaan hyödyntää huoltajan luvalla.

Suunnitelmaa tarkistetaan aina tarvittaessa oppilaan tarpeiden mukaiseksi, kuitenkin vähintään kerran lukuvuodessa. Suunnitelmaa muutetaan aina oppilaan tuen tarpeen tai opetuksen tavoitteiden muuttuessa.

Kokemukset käytetyistä opetusjärjestelyistä, toimintatavoista ja tukipalveluista kirjataan HOJKSiin, jota hyödynnetään suunnitelman toteutumisen arvioinnissa.

Tavoitteena on turvata oppilaalle
hyvät edellytykset edetä opinnoissaan.

Takaisin:

Vastaa