Erityisen tuen portit

Esiopetuksen portti

Mikäli lapsi on saanut tehostettua tai erityistä tukea varhaiskasvauksessa, tuen tarve tarkistetaan esiopetusta edeltävänä keväänä. Hänelle tehdään tarvittavat pedagogiset selvitykset, joiden perusteella arvioidaan, millaista tukea lapsi tulee tarvitsemaan esiopetuksessa. Ennen päätöksentekoa huoltajille varataan mahdollisuus tulla kuulluksi.

Esi- ja alkuopetuksen portti

Kaikkien esiopetuksessa erityistä tukea saavien lasten tuen tarve arvioidaan esiopetusvuoden keväällä. Heille tehdään pedagogiset selvitykset ja niiden perusteella arvioidaan, onko tukea tarpeen jatkaa ja mikä olisi lapselle paras paikka aloittaa koulu.

Päätös lapsen opetuksen ja erityisen tuen järjestämisestä koskee 1.  - 2. vuosiluokkaa. Mikäli lapsi ei enää tarvitse erityistä tukea, hän siirtyy tehostetun tuen piiriin. Ennen päätöksentekoa huoltajille varataan mahdollisuus tulla kuulluksi.

2. luokan portti

Mikäli oppilaalle on annettu erityistä tukea, tuen tarve tarkistetaan 2. vuosiluokan keväällä. Hänelle tehdään pegagoginen selvitys, jonka perusteella arvioidaan onko erityistä tukea tarpeen jatkaa. Jos tarvetta ei ole, erityisen tuen lopettamisesta tehdään päätös.  Ennen päätöksentekoa huoltajille varataan mahdollisuus tulla kuulluksi.

6. luokan portti

Kaikkien erityistä tukea saavien oppilaiden tuen tarve arvioidaan 2. luokan kevään tapaan myös 6. luokan keväällä. Heille tehdään pedagogiset selvitykset ja niiden perusteella arvioidaan, onko tukea tarpeen jatkaa ja mikä olisi oppilaalle paras koulupaikka. Mikäli oppilas ei enää tarvitse erityistä tukea, hän siirtyy tehostetun tuen piiriin. Jos erityisen tuen päätöstä muutetaan, oppilaan huoltajille varataan mahdollisuus tulla kuulluksi asiassa.

Alakoulujen rehtorit valmistelevat asiaa yhdessä yläkoulujen rehtoreiden ja erityisen tuen asiantuntijoiden kanssa. Ennen joulua kasvatus- ja opetustoimessa pidetään palaveri, jossa varataan 7. luokalle siirtyville erityistä tukea tarvitseville oppilaille erityisluokkapaikat. Tämän jälkeen huoltajien kanssa käydään tarvittavat neuvottelut asiasta.

9. luokan portti

9. luokalla erityisluokilla opiskelevien oppilaiden ammatin ja jatkokoulutuspaikan valintaa valmistellaan huolellisesti. Erityisluokkalaiset käyvät tutustumassa ammattikoulun eri opintolinjoihin ja erilaisiin työpaikkoihin.

Erityisen tuen piirissä olevat oppilaat voivat hakea ammatillisen koulutuksen niin sanotun harkintaan perustuvan haun kautta. Ammattikoulu täyttää osan oppilaitospaikoista harkintaan perustuvan haun kautta hakevilla opiskelijoilla, joiden oppilasvalinnat valmistellaan yksilöllisesti.

Elokuun alussa pidetään niin anottu jälkiohjauspalaveri, jossa opinto-ohjaajat ja erityisluokanopettajat antavat ilman toisen asteen koulutuspaikkaa jääneiden oppilaiden yhteystiedot niin sanotulle "kopparille", joka huolehtii oppilaiden ohjauksesta erilaisten palveluiden piiriin.

Takaisin:

Vastaa